Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ
НЕРЕЗДЕЛНА ЧАСТ КЪМ ДОГОВОРА ЗА ОРГАНИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ
1. Необходими лични документи за включване в организираното пътуване:
1.1. За български граждани - лица над 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава (лична карта и/или задграничен паспорт), оформен в съответствие със законите на посещаваната държава/и и на Република България, със срок на валидност не по-малък от 6 (шест) месеца към датата на връщане от пътуването.
1.2. За български граждани - лица под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването и нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса, оформени в съответствие с изискванията и законите на посещаваната държава/и и на Република България. Оригиналната декларация и 2. копия следва да се носят по време на екскурзията. ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя възможност за пряк контакт с малолетния/непълнолетния или отговарящото за него лице на мястото на пребиваването му, посредством СИМ карта с международен роуминг или карта на телефонен оператор от съответната страна. Тези карти се закупуват за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от лицето, отговарящо за малолетното/непълнолетното лице със съдействието на екскурзовода, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява това предварително в писмен вид.
1.3. Виза – Необходимостта от виза за бълг. граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства. При неизпълнение на тези изисквания, ТО не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите. При пътуване в държави, изискващи визи за влизане в страната им, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да заплати необходимите такси за издаване на визи от Посолството на съответната държава. Издаването на виза за съответната държава е в компетенцията единствено на съответното посолството и не се гарантира по никакъв начин от ТО. В случай на отказ от страна на съответното Посолство по каквито и да било причини, платените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочва в съответната информация според действащото законодателство.
1.4. Договор за туристическия пакет и свързани туристически услуги – сключва се при записване за определена програма.
1.5. Ваучер за организирано пътуване – получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на тур. пакет и заявените допълнителни услуги.
1.6. Застраховки – задължителни и допълнителни, съгласно изискванията на настоящият договор, действащото българско законодателство и задължителните директиви, инструкции и препоръки и други нормативни актове на ЕС.
1.7. Предоставени лични данни и посочен телефонен номер с активиран роуминг за връзка по време на пътуването или телефон за връзка с близък роднина.
1.8. За самолетните програми се издава поименен самолетен билет.
1.9. Предоставяне на необходимите PCR и/или други тестове, удостоверяващи, че туристът е здрав, QR кодове и/или всякакви други електронно или не попълнени формуляри и бланки и свързаните с тях електронни и други отговори и разрешения, които са задължителни за пътуване в съответната държава/и, предмет на предоставения туристически пакет и свързани туристически услуги.
1.10. При неизпълнение на условията по т. 1.1. до т. 1.9, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.
2. Цени и начин на плащане:
2.1. Цените за всяка екскурзия включват услуги, подробно описани за всяка програма поотделно. Цените по всички сключени договори са гарантирани от агенцията.
2.2. ТО има право да променя цената на екскурзията / почивката, съгласно условията на Закона за туризма (ЗТ), действащото законодателство на Р. България и задължителните директиви, инструкции и препоръки и други нормативни актове на ЕС, след сключване на договор за тур. пакет и свързани тур. услуги, но не по-късно от 20 дни преди датата на отпътуване при възникване на следните обстоятелства: промяна в таксите за гориво; промяна на летищните такси; промяна в държавните такси, свързани с мерките за безопасност на летищата; промяна на пристанищни такси; промяна в данъчните ставки; промяна в цената на горивото, при която е калкулирана програмата; промяна в обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването; промяна в обменните валутни курсове, отнасящи се за туристическия пакет; размера на данъците или таксите върху включените в договора тур. услуги, наложени от трета страна, която не участва пряко в изпълнението на тур. пакет, включително тур. такси, летищни такси, пристанищни такси; промяна в цените на хотелите и други компоненти на тур. пакет в съответствие с процента на инфлация в съответната държава и други. В тези случаи ТО си запазва правото да поиска тези доп. разходи да бъдат поети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Увеличението на цената на пакета, но не с повече от 5%, (пет процента), вследствие на обективно посочени причини не може да бъде повод за отказ от страна на туриста.
2.3. Възложителят има право на намаление на цената на тур. пакет, съответстващо на всяко намаление на разходите, когато намалението е настъпило след сключване на договора до започване на изпълнението на тур. пакет, съгласно условията на Закона за туризма, условията на настоящият договор за тур. пакет, действащото бълг. законодателство и задължителните директиви, инструкции и препоръки и други нормативни актове на ЕС.
2.4. Заплащането може да се извърши в брой или по банков път. В случай на плащане по банков или електронен път ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да посочи банковата сметка, на която следва да бъде преведена сумата в случай на отказ на изпълнение на услугата. Връщането на сумата на територията на България е за сметка на ТО, а извън България - за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2.5. Доп. услуги, които не са включени в основната цена на организираното пътуване, се заявяват и заплащат допълнително при сключване на договора. Възможностите за тези услуги са описани към всяка програма поотделно. Възможността да се заявят доп. услуги след този срок се уточнява в офиса, където се записва туристът. Заявяването на доп. тур. услуги се явява необходимо условие за тяхното изпълнение. Заплащането на пълната сума за съответната доп. тур. услуга се извършва едновременно със заявяването ú. Ако по обективни причини – изчерпани възможности за резервация, липса на свободни местни екскурзоводи, не сформиране на минимален брой група за съответната услуга, национални празници, почивни дни и др., допълнителната тур. услуга не може да бъде извършена, внесената сума за конкретната услуга ще бъде възстановена в пълен размер. В такъв случай, ТО не дължи неустойки и компенсации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако ТО не потвърди заявена доп. тур. услуга, това не може да бъде повод за отказ от пътуването. Минималният брой туристи за изпълнение на доп. тур. услуги се посочва за всяка програма конкретно в общите условия на програмата.
2.6. Тур. такса престой в случай, че е въведена такава, е посочена във всяка конкретна програма. Тази такса се заплаща задължително на място от туристите, на рецепцията на хо-тела. ТО не носи отговорност при въвеждане на тур. такса престой за град, включен в програма, избрана от туристите, за който предварително не е обявена такава. Въвеждането на такава такса след сключване на договор за тур. пакет не е основание за отказ от пътуване и туристите следва да я заплатят на място на рецепцията на хотела.

3. Застраховки и допълнителни условия при пътуване:
3.1. Задължителна застраховка за мед. разходи “Помощ при пътуване в чужбина”- дава възможност на застрахования да получи висококвалифицирана мед. помощ при заболяване и/или злополука, както и пакет от доп. услуги, чиято цел е да улеснят неговото пътуване и
пребиваване в чужбина. Застраховката не покрива разходи за стоматологична помощ, мед. разходи за хронични и заразни заболявания, разходи при бременност, усложнения при бременност и аборт и други, които не са включени в покритието на застраховката. Застраховат се бълг. граждани. На всички туристи от 5 г. до 64 г. се осигурява застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” с лимит на отговорност, конкретно посочен за всяка програма. За туристи над 64г. е необходимо ЗАДЪЛЖИТЕЛНО доплащане за завишена застрахователна премия според тарифите и изискванията на ЗК, конкретно посочено във всяка програма. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задължително заплаща задължителна застраховка за мед. разходи “Помощ при пътуване в чужбина”, когато тя не е включена в пакетната цена. Изключение се прави само в случай, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ представи пред ТО валидна полица за сключена такава застраховка, чийто период на валидност обхваща и периода на договора за конкретното пътуване. Териториалния обхват на тази застраховка покрива цял свят, с изключение на Р. България и страната на постоянно местожителство на застрахования. Копие от пълните условия на задължителната застраховка “Помощ при пътуване в чужбина” за пътувания извън страната е приложено към настоящия договор.
3.2. Допълнителна застраховка за медицински разходи “Помощ при пътуване в чужбина” с по-голямо покритие и други рискове по време на пътуването (заразни заболявания като COVID 19, покриване на разходите за съдействие, включително репатриране на пътуващия в случай на злополука, болест или смърт, стоматологични услуги и др.). Тази застраховка е доброволна и се сключва по желание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу доп. заплащане и покрива всички рискове и застрахователни събития, които не са включени в задължителната застраховка за мед. разходи “Помощ при пътуване в чужбина”, според условията, тарифите и изискванията на ЗК. При несключване на такава застраховка и при настъпване на събитие, непокрито от задължителната застраховка за мед. разходи “Помощ при пътуване в чужбина”, ТО не носи никаква отговорност и не дължи никакви обезщетения, неустойки и други плащания, а отговорността е изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да си направи доп. застраховка за мед. разходи “Помощ при пътуване в чужбина” с по-голямо покритие и други рискове по време на пътуването,
3.3. Застраховка „Отмяна на пътуване“ - в случай на отказ от пътуване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3.4. За доп. информация за тези възможности ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се обърне към ТО или към конкретната лицензирана ЗК.
4. Място на тръгване и място на пристигане: За автобусни/самолетни екскурзии се заминава и пристига от конкретно посочено място/летище в настоящия договор. Мястото на тръгване и пристигане може да се промени непосредствено преди това по технически причини – демонстрации, стачки и др., за което следва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да остави телефон за уведомление.
5. Време за изпълнение: Всички обявени часове са в местно време. Всички обявени времена на пристигане са ориентировъчни. Възможни са закъснения, породени от непреодолима сила, форсмажорни или независещи от ТО обстоятелства, посочени в договора. В тези случаи, агенцията не носи отговорност за неконсумирани услуги или загубено време.
6. Всички понятия в настоящият договор, включително понятия, като турист, тур. продукт, тур. агентска дейност, тур. агент, тур. пакет, пътуващ, основни тур. услуги, доп. тур. услуги и други, се приемат и тълкуват по смисъла на Закона за туризма и действащото законодателство на Р. България.
7. Записване:
7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да направи резервация за пътуването директно в офисите на ТО, включително по интернет или по телефона, както и при оторизиран лицензиран тур. агент на ТО. Когато резервацията е направена при тур. агент, всички въпроси свързани с пътуването се уреждат само чрез него.
7.2. Резервацията се пази 72 часа и се счита за валидна след сключване на договор за организирано пътуване /резервационна бланка/ и внасяне на депозит в размер на 30% на човек за дължимата сума при стандартни цени. Останалата сума в размер на 70% се заплаща минимум 15 /петнадесет/ работни дни преди датата на отпътуване, с изключение на програмите по ранни записвания, където плащанията се определят от всеки хотел. Информацията, предоставяна в офисите на ТО е актуална и валидна, а не тази, която може да бъде почерпена от други информационни източници (интернет, рекламни брошури, и т.н.).
7.3. При направена резервация по електронен път и при заплащане на депозита от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се счита, че договорът за предоставяне на тур. пакет е сключен, както и че всички права и задължения по него и настоящите общи условия са възникнали.
7.4. Договорът за тур. пакет може да бъде сключен, както в писмена форма, така и по електронен път, като и двата варианта имат еднаква правна сила.
7.5. При сключването на договор за тур. пакет или след неговото сключване ТО предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ екземпляр от договора или потвърждение за сключване на договора за тур. пакет на траен носител (вкл. дигитален и по електронен път на имейл). Когато договорът за тур. пакет се сключва в присъствието на страните по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право на екземпляр от договора на хартиен носител.
7.6. Договорът за организирано тур. пътуване обвързва “ГЛОБУЛ ТУРС” ЕООД за изпълнение на задълженията му само при препотвърждаване от ТО на направената резервация, в рамките на два работни дни, както и при извършване на пълно плащане в срок.
7.7. При извършени по банков път предплащания/плащания ТО потвърждава резервацията в двудневен срок. След потвърждение на резервацията се генерира договор за организирано пътуване, който е валиден и без подписа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ако не бъде потвърден първоначално заявеният хотел / услуга, ТО може да предложи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ други възможности. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приеме другите възможности той има право да му бъде възстановена заплатената сума.
8. Права и задължения на туроператора:
8.1. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата ТО, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата, като това не се счита за промяна на настоящия договор.
8.2. В случай на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи ТО да изпълни услугите съгласно ДОГОВОРА в договорените срокове по независещи от ТО причини, той има право и може без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и останалите туристи, да направи следните промени, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
8.2.1. Да промени времето на заминаване, съответно на връщане, но не с повече от 24 часа;
8.2.2. Да промени хотела, в който се настаняват туристите, с хотел от същата категория или по-висока при същите условия на настаняване и при същия вид изхранване;
8.2.3. Да промени продължителността на програмата, но с не повече от 24 часа, като съответно промени и цената на програмата, съгласно действително направените разходи;
8.2.4. Да направи промени в последователността на изпълнението на отделните елементи от програмата;
8.3. В случаите на т. 8.2., ТО не носи никаква отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително и не дължи никакви лихви, обезщетения и/или неустойки.
8.4. ТО си запазва правото да обяви промоционални цени, предоставени от партньорите му
или от самия него. Промоционалните оферти са в сила само за новозаписани туристи, при съответните условия, и не могат да бъдат повод за искане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или туристите по договора, за редуциране на цената или основание за рекламация.
8.5. ТО в качеството си на администратор на лични данни има право да обработва лични данни, предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните) и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защита на данните). Получените във връзка със сключването на настоящия договор лични данни ще бъдат използвани само при необходимост на подизпълнител / доставчик на съответната услуга. На интернет страницата на ТО е поместена информация във връзка с политиката за защита на личните данни на компанията.
8.6. ТО се задължава да прилага към настоящия договор сертификат от лицензирано Застрахователно акционерно дружество съгласно изискванията на Закона за туризма и действащото българско законодателство.
8.7. ТО се задължава да осигурява изпълнението на доп. услуги, заявени и заплатени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по настоящият договор. Доп. услуги, които са заявени и заплатени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се счита за неотменна част от договора, след като бъде потвърдена от ТО, съгласно условията и сроковете на настоящият договор и действащото бълг. законодателство.
8.8. ТО изпълнява изискванията на: Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, "Регламент (ЕС) № 181/2011", по отношение на лица с увреждания или с ограничена подвижност с цел пътуване с автобус; Регламент (ЕС) № 1177/2010", по отношение на лица с увреждания или с намалена подвижност с цел пътуване по море или по вътрешни водни пътища като Потребителят се задължава да уведоми ТО в писмен вид.
9. Отговорност на туроператора:
9.1. ТО носи отговорност за надлежното изпълнение на всички тур. услуги, включени в тур. пакет, както и за оказване на съдействие на възложителя в случай, че той изпадне в затруднение до степен, при която не се нарушава тур. програма на цялата група, с която пътува при условията на настоящият договор за тур. пакет и свързани тур. услуги, действащото българско законодателство и задължителните директиви, инструкции и препоръки и други нормативни актове на ЕС.
9.2. Съгласно условията на настоящият договор за тур. пакет и свързани тур. услуги, действащото бълг. законодателство и задължителните директиви, инструкции и препоръки и др. нормативни актове на ЕС, ТО не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на:
9.2.1. Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
9.2.2. Непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на ТО и/или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. По време на пътуването като такива се считат всякакъв вид форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, пандемии, стачки, военни действия както в страните, предмет на пътуване, описано в настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, природни бедствия, влошени метеорологични условия, усложнена обстановка по пътища, включително затваряне на пътища и пренасочване на движението през други маршрути, временно затваряне поради различни причини или забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, събития, предпоставящи компрометиране на част от програмата във връзка с национални, религиозни и/или други празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, техническа авария или проблем с превозното средство, включително погиване на превозното средство вследствие на катастрофа, пожар, наводнение и др. по време на път, на паркинг или по време на престой, както и при други изключителни обстоятелства, независещи от ТО, забавяне на самолетни полети или автобусни превози по технически или метеорологични причини (мъгли, бури, обилни снеговалежи, дъждове и др.), както и при промяна на разписанието от страна на превозвача (самолетна или автобусна компания), анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, загуба или повреда на багажа по време на пътуването, отказ на упълномощените органи да издадат виза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, недопускане от страна на митническите и гранични служби ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения и други подобни причини и обстоятелства.
9.3. При случаите по т. 9.2., ТО си запазва правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникналата ситуация, без ТО да носи отговорност и да дължи неустойка и/или обезщетения за това. Исковете в този случай следва да бъдат предявявани срещу превозвача, ЗК или други трети лица, причинили вредите, съгласно действащото законодателство.
9.4. При всички останали случаи, непредвидени в т. 9.2. от настоящия Договор за тур. пакет и на основание на съответните разпоредби от ЗТ, страните се споразумяват и уговарят горна граница на ТО за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на договора в размер на пълният размер на всички изплатени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ТО суми по настоящия договор, плюс неустойка в размер не повече от 3 % (три процента) върху тази сума.
9.5. ТО не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато поради алкохолно и/или наркотично опиянение възпрепятства изпълнението на програмата. ТО не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на туриста, ТО му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от тур. програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи.
9.6. ТО не носи отговорност за доп. услуги, избрани, организирани и заплатени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
9.7. ТО не носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или туристите за съхранение на личния багаж, пари, ценности, документи и други, включително и оставени в хотела или студиото, превозното средство и/или на което и да е друго място. В подобни случаи ТО (екскурзоводът или представител на агенцията) съдействат на потърпевшия до степен, при която не се нарушава тур. програма на цялата група. Търсене на забравени вещи се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изцяло за негова сметка.
9.8. ТО не носи отговорност, не възмездява и не компенсира по никакъв начин ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или туристите, които са се отказали от консумацията и използването на отделни услуги и/или по свое желание са се отклонили от програмата и по тази причина са пропуснали едни или други услуги по предварително договорената програма. ТО не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън тур. пакет. ТО не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън стандартния пансионат, договорен в тур. пакет.
9.9. ТО не носи отговорност за услуги, които се включват или допълват тур. програма, изпълняват се от трети лица и/или са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, разходни фактури, фериботни билети, автобусни билети по редовни автобусни линии, ж.п. билети и др. В тези случаи имуществена и морална отговорност пред
клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
9.10. ТО не носи отговорност при промяна на стойността на доп. заплатени транспортни услуги от страна на превозвача, които се оформят с отделен документ – билет, включително летищни и фериботни такси, такси за сигурност на летища, гари и др. транспортни обекти. Промяната в стойността на тези услуги не се счита за основание за отказ от пътуване. При евентуален отказ от пътуване на това основание влизат в сила разпоредбите за неустойките, предвидени в настоящия договор.
9.11. ТО не носи отговорност при забавяне поради независещи от него обстоятелства и непреодолими събития.
9.12. ТО не носи отговорност в случай, на установен заразен (болен) от заразни болести (COVID 19 и др.) по време на пътуването, в това число и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което налага преждевременното му прекъсване и приключване за цялата група. В този случай всички искове за компенсации, обезщетения и/или неустойки следва да бъдат насочени към конкретният заразен (болен).
9.13. ТО не носи отговорност в случай на заразяване, лечение, карантиниране и наложено самостоятелно връщане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в България.
9.14. ТО не носи отговорност в случай на: откраднато, загубено, забравено или погинало имущество и документи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или туристите; при рекламация на услуги, избрани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или туристите по време на самото пътуване; при нарушаване на законите на съответната държава от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или туристите, независимо от това, запознати ли са с тях или не; при инциденти и нанесени щети на хотели, обществени съоръжения, превозни средства или на трети лица от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или турист, който носи пълна материална и морална отговорност, която се установява на място.
9.15. ТО не носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста се възстановяват всички внесени суми с изключение на таксите за виза. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква и за което туристът е писмено известен, програмата се анулира, като влизат в сила обявените неустойки.
9.16. ТО не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби и не възмездява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или туристите, ако поради тези действия те са пропуснали едни или други услуги от предварително подготвената програма, независимо от пропуснатия обем от услуги и губят 100 % от внесената сума.
9.17. Всички мероприятия срещу доп. заплащане извън основния пакет към оферта се извършват от местна агенция /фирма, която ги предоставя и се заплащат на нея/, като водача на групата може само да съдейства за това, с цел по - добра организация и по – лесна комуникация. Всякакви услуги, закупени и платени на място от туристите извън пакетите, закупени от ТО и платени в Р. България следва да се предявяват към посрещащия ТО или към фирмата, която ги е предоставила. За такива услуги и за рекламации към такива услуги ТО не носи отговорност.
10. Права и задължения на възложителя:
10.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получава информация по изпълнението на настоящия договор.
10.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да преотстъпи своето пътуване на ДРУГО ЛИЦЕ. В този случай влизат в сила условията, посочени в настоящия договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава незабавно да уведоми за това ТО в писмена форма в офиса, където е записан, и заедно с него да представи всички изисквани документи за пътуването. Пътуването не може да бъде преотстъпено на лица, които нямат български паспорт, на лица със здравословни и други проблеми, които могат да попречат на организираното пътуване. Преотстъпването на място в организирано пътуване на ДРУГО ЛИЦЕ изисква сключване на договор със същите условия и ангажименти по пътуването, поети от титуляра до момента.
10.2.1. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преотстъпва своето пътуване на друго лице и от това произтича заплащане на глоби по вече оформени пътнически документи – самолетни, фериботни или автобусни билети, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност по замяната на тези документи в пълния размер на тези глоби и дължи тяхното заплащане при сключването на договор с ТО за организирано пътуване на ДРУГО ЛИЦЕ.
10.2.2. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преотстъпва своето пътуване на лице от противоположния пол и това поражда необходимостта от настаняване в единична стая, то автоматично с прехвърлянето на пътуването ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава с необходимата сума за доплащане. В случай на отказ за заплащане на така възникналото задължение, това се счита за отказ от пътуване и отговорността за това се носи изцяло от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването, са солидарно отговорни пред ТО за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.
10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да направи рекламация при следните условия: При несъответствие на туристическото обслужване с предварително обявените условия на програмата, туристът следва незабавно да уведоми и в писмен и в устен вид екскурзовода / представителя на приемащата страна, посочена върху ваучера. Служебното лице, получило рекламацията, е задължено да я документира, като изрично укаже датата на предявяването ú. Получилите рекламацията се стремят да разрешат възникналия проблем на място. В случай, че причините за неизпълнение на определен елемент от програмата не са били разрешени по време на самото пътуване, туристът има право в 14-дневен срок след установяване на несъответствието да предяви рекламация. Рекламациите се разглеждат в срок до 30 (тридесет) дни след получаването им.
10.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване, за да му бъде предоставена посочената в настоящия договор, допълнителна информация и необходимите документи за ползване на тур. услуги, включени в пакета, преди началото на пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма и настоящия договор. Тази информация се предоставя съгласно разпоредбите на Закона за туризма. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не се яви в така определения срок, ТО не носи отговорност затова, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е информиран.
10.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да се съобразява с решенията на водача на групата, да спазва обществения ред в превозните средства и извън тях, включително в хотели, обществени места и други. При създадени проблеми и нанесени щети на останалите пътници, персонала, ползваните хотели и превозни средства по време на организираното пътуване конкретният извършител или извършители поема/поемат пълна имуществена и друга отговорност за причинените щети, включително на мястото на тяхното извършване, когато това се изиска от потърпевшата страна. ТО не поема разходи по тази процедура и не дължи никакви компенсации, обезщетения или неустойки, както и при евентуална промяна на графика и съдържанието на организираното пътуване поради тази причина, включително и на всички останали туристи, които не са отговорни за причинените щети. В този случай всички искове за компенсации, обезщетения и/или неустойки следва да бъдат насочени към
извършителят, който е причинил щетите съгласно разпоредбите на настоящия договор.
10.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава при пътуванията в/извън Р. България ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да си осигури валидни лични документи – лична карта, задграничен паспорт и др., съгласно изискванията на действащото законодателство на посещаваната страна и на Р. България и да спазва всички митнически и законови разпоредби за износ и внос на валута, предмети, материални ценности и други.
10.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава в случай на официално обявени епидемии или пандемии при отпътуване, да му бъде измерена телесната температура, да подпише протокол, в който е посочена стойността ú и да носи предпазна маска на лицето и/или други задължително изискуеми в нормативни документи предпазни средства в превозното средство.
10.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава при извършване на пътуване и/или престой в страни с повишен риск от инфекциозни и други заболявания, да премине съответна профилактика и да има съответните имунизации съгласно международните медицински изисквания.
10.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, при неточно изпълнение на договора от страна на ТО по време на пътуването и престоя, незабавно да уведоми и в писмен, и в устен вид (в двата вида задължително) ТО или негов представител съгласно разпоредбите на ЗТ и действащото българско законодателство.
10.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, при несъответствие на тур. обслужване с предварително обявените условия на програмата, незабавно да уведоми в писмен вид екскурзовода, а при индивидуална програма – представителя на приемащата страна, посочен върху ваучера. Служебното лице, получило рекламацията, е задължено да се подпише, като изрично укаже датата на подписването на документа. Получилите рекламацията се стремят да решат възникналия проблем на място. Ако туристът не предяви рекламация по гореописания начин, то след завръщането му неговите претенции няма да бъдат разгледани и уважени.
10.11. При неизпълнение на задълженията по настоящия договор от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той не може да предявява никакви претенции към ТО за изпълнението и качеството на туристическата програма и услуги.
10.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уведоми изрично ТО при подписване на настоящия договор за предоставяне на тур. услуги, ако се намира в период на бременност, в кой месец е, има ли забрана за пътуване в това състояние, както и да представи на ТО писмено уверение от лекар, че може да пътува за съответния период и програма. Това се отнася, както за членове на семейството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, така и за туристите, които пътуват с него на основание настоящия договор. В случай на възникване на проблеми с бременността, в това число и прекъсването ú по време и/или вследствие на пътуването, ТО не носи никаква отговорност и не дължи никакви обезщетения, неустойки и други плащания, а отговорността е изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
11. Промяна или отказ от отпътуване от страна на възложителя:
11.1. При резервация за ранно записване, внесените и платени суми не се възстановяват. Вариант е туриста да избере друга дата и заплати за нея по съответната цена към момента или намери други хора, които да го заместят.
11.2. При неспазване на сроковете за депозит и доплащане; неспазване на срока на представяне на необходимите документите; нередовни документи или отказ от пътуване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ независимо от причините след изтичане на срока в чл. 13.2. от настоящия договор , ТО има право да анулира тур. пакет и да удържи неустойките:
11.2.1. За хотелски резервации: • От деня, следващ деня на записването до 60-тия ден преди датата на настаняване – 10% от основната цена на пътуването на турист. • От 59-тия ден до 30-тия ден преди датата на настаняване – 30% от основната цена. • От 29-тия ден до 15-тия ден преди датата на настаняване – 50% от основната цена. • От 14-тия ден до 1-вия ден преди датата на заминаване – 95% от основната цена на пътуването на турист.
11.2.2. За автобусни програми по редовни цени: • От деня, следващ деня на записването до 60-тия ден преди датата на заминаване – 10% от основната цена на пътуването на турист.
• От 59-тия ден до 10-тия ден преди датата на заминаване – 30% от основната цена на пътуването на турист. • От 9-тия ден до 1-вия ден преди датата на заминаване – 95% от основната цена на пътуването на турист.
11.2.3. За самолетните програми по редовни цени: • От деня, следващ деня на записването до 91-тия ден преди датата на заминаване – такса резервация 30 лв. на турист, освен случаите когато има издаден самолетен билет. Тогава важат условията на превозвача. • От 90 до 31 дни преди датата на заминаване – 50% от основната цена на пътуването на турист. • От 30 до 15 дни преди датата на заминаване – 80% от основната цена на пътуването на турист. • От 14 до 1-вия ден преди датата на заминаване – 100% от основната цена на пътуването на турист.
11.2.4. За празнични оферти (3-ти март, Великден, Майски празници, Септемврийски празници, Коледа, Нова година и др.) по редовни цени: • От деня, следващ деня на записването до 91-ия ден преди датата на заминаване – такса резервация 30 лв. на турист, освен случаите когато има издаден самолет билет. Тогава важат условията на превозвача. • От 90 до 60 дни преди датата на заминаване – 30% от основната цена на пътуването на турист. • От 59 до 31 дни преди датата на заминаване – 50% от основната цена на пътуването на турист. • От 30 до 1-вия ден преди датата на заминаване – 100% от основната цена на пътуването на турист.
11.3. Смяна на дата за туристическия пакет се счита за отказ от пътуване. В този случай влизат в сила посочените при отказ от пътуване неустойки.
11.4. Неявяването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или туриста на мястото на тръгване, неявяването на туриста за интервю в съответното Посолство или Консулски отдел, когато това е необходимо съгласно изискванията на закона и/или настоящия договор, или нарушението на срока за доплащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или туриста се счита за отказ от пътуване. В този случай ТО не носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, не дължи обезщетения, неустойки и не възстановява внесените от него суми.
11.5. Всички откази от пътуване се извършват лично, като се представят в писмена форма в офиса, в който е записан ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
11.6. При закъснение или анулиране на полет ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва незабавно да уведоми ТО с цел запазване на максимален брой елементи от договорения пакет.
11.7. В случаи, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е извършил плащане или е нарушил условията на записване съгласно общите условия, поместени в програмата, ТО има право без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да анулира заявената програма. В този случай ТО не носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не дължи обезщетения или неустойки.
11.8. В случай на положителен тест за КОВИД-19 в срок от 14 дни до датата на пътуване ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да смени датата на пътуването, след представяне на положителния тест пред ТО.
12. Процедури за разглеждане на жалби:
12.1. По чл. 92 от Закона за туризма – ПЪТУВАЩИЯТ може да отправя съобщения, искания или жалби във връзка с изпълнението на туристическия пакет до тур. агент, от когото е закупил тур. пакет. Тур. агент изпраща без необосновано забавяне съобщенията, исканията или жалбите на ПЪТУВАЩИЯ на ТО;
12.2. По чл. 178 от Закона за защита на потребителите - За нарушаване на правата,
предоставени им по този закон, потребителите имат право да подават жалби, сигнали и предложения до контролните органи, изпълняващи функции за защита на потребителите;
12.3. Възможност за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) от органи за
АРС - Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник, адрес: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, тел. 02/ 9330 517, интернет страница www.kzp.bg; e-mail: adr.sofia@kzp.bg и на платформата за онлайн решаване на спорове съгласно Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (ОВ, L 165/1 от 18 юни 2013 г.);
10.6. За да сключи договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи необходимите документи и да заплати според датата депозит или пълната стойност на пътуването. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да спази сроковете за плащане посочени в конкретната програма и/или оферта.
13. Промяна или отмяна на пътуване от страна на ТО:
13.1. Съгласно разпоредбите на Закона за туризма и настоящият договор, при евентуална значителна промяна на Договора от страна на ТО в някоя от съществените му клаузи, ТО е длъжен пряко или чрез тур. агент да уведоми Потребителя за промяната в 2-дневен срок от
настъпването ѝ, но не по-късно от 3 (три) дни преди началната дата на пътуването и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което отразява тяхното отражение върху цената, или
да се откаже от договора без да дължи неустойка или обезщетение. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да избира една от следните възможности: • Друго пътуване от същото или по-високо качество, ако има такава възможност. • Друго пътуване от по-ниско качество. В този случай ТО възстановява разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване. • Да бъдат възстановени всички платени от туриста суми по договора в 7 дневен срок от датата на уведомлението за отказ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или според действащото българско законодателство. Това условие не е в сила при сключване на Договор в последната минута - по-малко от 10 дни преди заминаване.
13.2. Крайният срок, в който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора без да дължи неустойка и обезщетение за това, е 10:30 часа на първия работен за ТО ден, следващ деня, в който туристът е сключил настоящия договор. Това право е в сила, само в случай, че не са издадени самолетни билети за пътуването. Тогава важат условията на превозвача/авиокомпанията. След този срок ТУРОПЕРАТОРЪТ удържа неустойките посочени в настоящият договор.
13.3. Срок, в който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да уведоми ТУРОПЕРАТОРА или тур. агент, че преотстъпва своето пътуване на трето лице:
13.3.1. За автобусни програми:
Без промяна на заявеното настаняване • от деня, следващ деня на записването до 61 дни преди датата на заминаване – без неустойка. • От 60 дни до 7 дни преди започване на изпълнение на тур. пакет – ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 5 % от стойността на пътуването. • След този срок преотстъпването на трето лице се счита за отказ от пътуване и влизат в сила посочените в настоящия договор неустойки.
С промяна на заявеното настаняване • от деня, следващ деня на записването до 61 дни преди датата на заминаване – без неустойка. • След този срок преотстъпването на трето лице се счита за отказ от пътуване и влизат в сила посочените в настоящия договор неустойки.
13.3.2. За самолетни програми: • от деня, следващ деня на записването до деня на издаване на самолетния билет, но не по-късно от 91 дни преди датата на заминаване – без неустойка, ако не се променя заявеното настаняване. • Промяна на настаняването или преотстъпване на трето лице след 90-ия ден се счита за отказ от пътуване и влизат в сила посочените в настоящия договор неустойки.
13.4. При сключване на договор за организирано пътуване в последния момент – в последните 9 (девет) дни преди датата на отпътуване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да се откаже, без да дължи неустойка и обезщетение.
13.5. ТО има правото да отмени пътуване, когато:
13.5.1. Не е набран необходимият минимален брой туристи за осъществяване на организирано пътуване. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще бъде надлежно уведомен съгласно реда и условията на настоящият договор, а именно: за недостигане на минималния брой туристи за организираното пътуване, най-късно до: • 20 дни преди започването на изпълнението на тур. пакет – в случай на пътувания с продължителност, по-голяма от 6 дни; • 7 дни преди започването на изпълнението на тур. пакет – в случай на пътувания с продължителност от 2 до 6 дни; • 48 часа преди започването на изпълнението на тур. пакет – в случай на пътувания с продължителност, по-малка от 2 дни; • друг срок, упоменат в договора.
13.5.2. При наличие на непреодолима сила и/или форсмажорни обстоятелства – явления, които не могат да се предвидят или избегнат от страна на ТУРОПЕРАТОРА или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения, като всякакъв вид природни бедствия, военни и/или политически конфликти, терористични действия, стачки, епидемии, пандемии, гранични неуредици и др., като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще бъде уведомен съгласно условията на настоящия договор.
13.5.3. В случаите когато за определена дата има извънредни автобуси, срокът за анулиране на екскурзията за извънредните автобуси е 48 часа преди началото на екскурзията. В този случай, ТО възстановява всички внесени суми и не дължи обезщетение или компенсация за анулирането на заявеното пътуване.
13.6. В случаите по т. 13.5. ТО не носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не дължи лихви, обезщетения или неустойки, като възстановява внесените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми. Внесените суми ще бъдат възстановени съгласно условията на настоящия договор след представяне на всички издадени документи от офиса, където е записан туристът.
14. Възникване на обстоятелства, възпрепятстващи ТО да изпълни тур. услуги:
14.1. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи ТО да изпълни услугите съгласно ДОГОВОРА в договорените срокове по независещи от ТО причини, той има правото да предложи компенсация (замяна) на тур. услуга, което се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ само в случай, че е съгласен с така направената промяна на програмата на пътуването. Съгласието за компенсация (замяна) на тур. услуга се изразява само в писмена форма.
14.2. В случай, че за изпълнението на така предложената компенсация (замяна) на тур. услуга е необходимо съгласието на всички туристи от групата, замяната на тур. услуга влиза в сила единствено в случай, че с нея са съгласни всички пълнолетни туристи от групата без изключение.
14.3. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не приема предложената компенсация на тур. услуга, той има право на обезщетение до пълния размер на стойността на предварително заявената услуга.
14.4. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема предложената компенсация на тур.услуга с друга, която има същата или по-голяма стойност от предварително заявената услуга, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изразява своето съгласие в писмен вид и потвърждава, че приема така предложената компенсация (замяна) и няма каквито и да е материални или морални претенции към ТО по този повод.
14.5. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема предложената компенсация (замяна) на тур. услуга с друга, която има по-малка стойност от предварително заявената услуга, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение до разликата в стойността на предварително заявената услуга и действително предоставената услуга.
14.6. В случаи на възникване на обстоятелства по време на пътуването по независещи от ТО причини, възпрепятстващи ТО да изпълни услугите, съгласно ДОГОВОРА в договорените срокове, той има правото да предложи компенсация (замяна) на тур. услуга. За изпълнението на така предложената компенсация (замяна) на тур. услуга е необходимо съгласието на всички пълнолетни туристи от групата без изключение.
15. ТО има право да анулира пътуването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в следните случаи:
15.1. Преди пътуването – ТО си запазва правото да анулира без предупреждение пътуването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако поведението му е такова, че според ТО или друго оторизирано от него лице, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство на други клиенти, служители или партньори на агенцията. В този случай ТО не дължи обяснение или неустойка за анулация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
15.2. По време на пътуването туристите следва да уважават местните обичаи, начин на живот и правила на поведение. Може да бъдат глобени за изхвърляне на боклук на улицата, пушене или пресичане на необозначено място. ТО си запазва правото да откаже извършването на услуги по време на пътуването, включително и пълна анулация на услуги до края на пътуването, на всяко лице, чието поведение е такова, че според нас или друго оторизирано от нас лице или държавен служител – полицай, митнически или граничен служител, то причинява опасност, стрес, вреди, гняв или сериозно неудобство сред други клиенти, служители или партньори на ТО. ТО не дължи обяснение, компенсации, обезщетения или неустойка за анулацията, в случай че проявата, причинила анулацията, е документирана с протокол, подписан от присъстващи на място служебни лица или туристи и/или със свидетелски показания в случай на невъзможност или отказ за съставяне на такъв протокол.
16. По време на движение на автобуса, всеки турист е задължен да пътува седнал. Ако в случай на неизпълнение на това изискване туристът претърпи инцидент, всички щети и отговорности са за негова сметка.
17. В случай на ЕМИГРАЦИЯ: Някои клиенти използват тур. програми, като начин за емиграция. При наличие на подобни случаи, ТО незабавно предава информация за тези лица на полицейските и гранични служби на съответната страна, българското посолство и на администрацията в България. В тези случаи, ТО не носи отговорност за последствията за тези клиенти и не възстановява средства за услугите, които не са консумирани.
18. При заминаване по тур. програма в града или мястото, където следва да се нощува, не се изчакват закъснели туристи и на тях не се възстановяват не консумираните услуги.
19. При отпътуване за друг град или място закъснели туристи се изчакват до 10 минути. Закъснелите догонват групата или се прибират в България за своя сметка. В тези случаи ТО не носи отговорност за последствията на тези клиенти и не възстановява средства за услугите, които не са консумирани.
20. В случай на официално обявени епидемии или пандемии ТО си запазва правото да анулира пътуването на всяко лице, което откаже: • Да му бъде измерена телесната температура • Да подпише протокол, в който е посочена стойността й • Телесната му температура е над 37.2 °С • Откаже да носи предпазна маска на лицето в превозното средство. В този случай ТО не дължи обяснение или неустойка за анулацията. На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не му се възстановяват внесените до момента суми.
21. При отказ от пътуване на лица с чужди паспорти, поради визови или други документални проблеми, ТО има право да удържи неустойки, посочени в настоящия договор.
22. Превоз на пътници и багаж:
22.1. Всеки ВЪЗЛОЖИТЕЛ има право да превози безплатно в багажното отделение на автобуса една багажна единица. Всяка следваща се заплаща допълнително 30 лв.
22.2. Забранено е внасянето в купето на автобуса на всякакъв вид чанти, раници и покупки, освен малки ръчни чанти.
22.3. Не се допуска превоз на багаж, който не принадлежи на пътник, който не пътува в автобуса.
22.4. Не се разрешава поставяне в багажните единици, превозвани в багажните отделения на автобусите: на изделия от благородни метали, полускъпоценни и скъпоценни камъни, преносими компютри, компютърни конфигурации, GSM апарати, всякаква видео, аудио и фото техника, оптически уреди и части за тях, предмети с нумизматична и художествена стойност, парични средства, ценни книжа, документи, пътнически чекове, кредитни и дебитни карти. В случай на цялостната или частичната липса или повреда на багаж, съдържащ предмети описани в предходното изречение , ТО и ПРЕВОЗВАЧА, не носят отговорност и няма да възстановяват тяхната стойност, при евентуално изплащане на обезщетение.
22.5. Абсолютно се забранява поставяне в багажните единици, превозвани в багажните отделения на автобусите на: огнестрелни оръжия и боеприпаси; експлозиви и запалителни вещества и устройства; капсул-детонатори, детонатори и фитили, мини, гранати и други заредени с взривни вещества контейнери, фойерверки и други пиротехнически средства, димни бомби и патрони, динамит, барут и пластични взривни вещества, лесно запалими химически вещества, течни вещества
Забележка: Потребителят не трябва да забравя, че категорията на автобусите и категоризацията на хотелите се определят от оторизираните власти на съответната страна, а не от Туроператора.
23. Условия за ранни записвания:
23.1. Цените с включени отстъпки за ранно записване са валидни само при направена резервация и плащане до обявените за всеки хотел дати.
23.2. При невъзможност на туриста да пътува при резервация за ранно записване, внесените и платени суми не се възстановяват. Вариант е туриста да избере друга дата и заплати за нея по съответната цена към момента или намери други хора, които да го заместят съответно и те заплатят сумата за почивка по цените в момента само ако са спазени сроковете за отказ от пътуване!
23.3. За всяка смяна на име по направена резервация се заплаща такса от 20 лв.!
23.4. Стаята на ПОТРЕБИТЕЛЯ е резервирана след 14.00 часа в деня на настаняване и трябва да се освободи до 12.00 часа в деня на напускане. Всеки по-дълъг престой се заплаща допълнително на място от туриста.
23.5. Преди настаняване или след напускане съобразно обявените часове не се ползват никакви услуги в хотелите или същите се ползват срещу доп. заплащане.
23.6. Броят на храненията се определя в зависимост от броя на резервираните и заплатени нощувки при съответния режим: само закуска, закуска и вечеря или All Inclusive (всичко включено). При настаняването в хотели на база ALL INCLUSIVE (храна и местни алкохолни и безалкохолни напитки) храненията започват винаги от обяд или вечеря в зависимост от правилника на съответния хотел, никога не започват от закуска! Започването на даден пакет при настаняване с обяд, той приключва със закуска последния ден. При започването с вечеря, приключва с обяд!
23.7. Неизпълнението или злоупотребата с режима на хранене се санкционират от управата на хотела.
23.8. При настаняване на трима души в стая с три легла в стандартна стая третият човек ползва отстъпка от цената и бива настанен на доп. легло. Трети възрастен или деца се настаняват на стандартно легло, само ако се заплати фамилна стая или апартамент.
23.9. Настаняването в стаи с изглед към морето или стаи в основната част на хотела се извършва само в случаите, когато е обявено доплащане за това и е заплатено предварително в офисите или представителствата на ТО.
23.10. PROMO или ECONOMY стаи в хотелите са стаи на по-ниска цена с оглед на по-малък размер, крайна стая, без тераса, приземен етаж, по-малка баня, по-старо обзавеждане или друга разлика, различна от стандартната стая.
24. Декларации на страните:
24.1. При сключване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че ТО и тур. агент са му предоставили предварително и е запознат с всички условия на договора преди неговото сключване, намиращи се на интернет страницата на ТО или в писмен вид съгласно изискванията на Закона за туризма и действащото българско законодателство.
24.2. При сключване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че е запознат със съдържанието на Сертификат за сключена "Застраховка за отговорност на туроператора" издаден от ЗК, намираща се на интернет страницата на ТО съгласно изискванията на ЗТ и действащото българско законодателство.
24.3. При сключване на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ декларира, че дава съгласието си личните му данни да бъдат обработвани и използвани от ТО във връзка с изпълнението на настоящия Договор за тур. пакет и свързани тур. услуги съгласно разпоредбите от ЗЗЛД и действащото бълг. законодателство, както и че дава съгласието си да му бъдат изпращани на обявения от него електронен адрес лични, рекламни или др. търговски съобщения от ТО, като му се предоставя възможност по лесен начин да се откаже от получаването на този вид съобщения.
24.4. С подписване на настоящия договор за тур. пакети и свързани тур. услуги, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ потвърждава и декларира, че преди сключване на настоящият договор в писмен вид е получил Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с
договори за тур. пакети в случаи, различни от тези, включени в приложение № 1 към чл. 82, съгласно Закона за туризма и ТО е изпълнил задължението си за предоставяне на тази информация съгласно изискванията на действащото бълг. законодателство, както и че при сключване на договора заедно с него на същата дата и час е получил в писмен вид копие от пълните условия на задължителната застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" за пътувания извън страната и Сертификат за сключена "Застраховка за отговорност на туроператора", съгласно Закона за туризма и действащото българско законодателство.
24.5. С подписване на настоящия договор за тур. пакети и свързани тур. услуги, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ потвърждава и декларира, че няма да препродава услугите, предоставени от ТО или ТА, за които е заплатил, на трети лица и че е запознат с възможността за сключване на застраховка "Отмяна на пътуване".
24.6. С подписване на настоящия договор за тур. пакети и свързани тур. услуги, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ потвърждава и декларира, че няма симптоми на заразни заболявания (COVID-19 или др.), не е бил в контакт с болен от заразни заболявания в последните 14 дни и не е бил поставян под карантина. Потвърждава, че е запознат с епидемичната обстановка в Р. България и/или държавата/ите, за които пътува и ще спазва обявените противоепидемични мерки. Потвърждава, че пътува на свой собствен риск и в случай на заразяване, лечение или карантиниране връщането му в България ще бъде самостоятелно и за негова сметка.
24.7. С подписване на настоящия договор за тур. пакети и свързани тур. услуги, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ потвърждава и декларира, че е напълно запознат и е получил последна актуална информация за изискванията и условията за пътуване в съответната държава и/или държави, включително нуждата от задължителни PCR или други тестове за COVID 19 и/или други заразни болести или вируси, QR код (quick response code), както и всякакви други изисквания за влизане в съответната държава, както и задължителните срокове, в които трябва да ги направи.
24.8. С подписване на настоящия договор за тур. пакети и свързани тур. услуги, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ потвърждава и декларира, че е съгласен да му бъде измерена температурата преди започване на пътуването, по време на пътуването, на гранично пропусквателните пунктове, в хотелите, както и при наличие на допълнителни изисквания в съответната държава/и.
24.9. С подписване на настоящия договор за тур. пакети и свързани тур. услуги, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ потвърждава и декларира, че няма неплатени глоби по актове за административни и/или други нарушения, включително наказателни постановления и изпълнителни дела, които да възпрепятстват напускането му на Р. България.
24.10. С подписване на настоящия договор за тур. пакети и свързани тур. услуги, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ потвърждава и декларира, че срещу него няма образувани наказателни дела, свързани с издирването и задържането му от компетентните органи на Р. България, които биха възпрепятствали напускането на страната.
24.11. С подписване на настоящия договор за тур. пакети и свързани тур. услуги, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ потвърждава и декларира, че не съществуват никакви други устни или писмени договорки, предварителни договори, описания на услуги или условия, различни от описаните в договора.
25. Приложения:
25.1. Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети в случаи, различни от тези, включени в приложение № 1 към чл. 82 съгласно Закона за туризма и действащото българско законодателство.
25.2. Копие от пълните условия на задължителната застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" за пътувания извън страната;
25.3. Сертификат за сключена Застраховка за отговорност на туроператора съгласно Закона за туризма и действащото българско законодателство.
26. Допълнителни разпоредби:
26.1. Всички доп. споразумения между страните по настоящият договор, приложения към него и предоставени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ допълнителни сертификати, застрахователни полици и всякакви други документи, се считат за неразделна част от настоящия Договор за тур. пакети и свързани тур. услуги.
26.2. Всички съобщения, уведомления или друга кореспонденция между страните ще бъде извършвана в писмена форма и ще бъдат предавани лично, със SMS, по телефон, по електронна поща или по куриер.
26.3. Всички спорове между страните, възникнали във връзка с тълкуването, изпълнението и прекратяването на този договор, ще се решават чрез преговори и постигане на споразумение. В случай на невъзможност за постигане на съгласие по пътя на преговорите, споровете ще се решават пред компетентния съд в град София по реда, предвиден от действащото българско законодателство.